INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firmą 4 Fun Factory Tomasz Wieczorek z siedzibą w Katowicach ul Sępia 40 a  NIP: 634113 14 85 reprezentowana przez Tomasza Wieczorka

 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować pisemnie na nasz adres email: biuro@4ff.com.pl, lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

 

II.W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) zawarcie i wykonie umów najmu pojazdów,

b) przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych

c) udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon,

d) usprawnienia zawarcie i ułatwienia nam wykonanie wykonania umowy

e) w celach analitycznych [tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi,

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

 

III Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. pracownikom i współpracownikom – w celu świadczenia usług;

 2. dostawcom i podwykonawcom świadczonych przez nas usług, a także podmiotom obsługującym naszą działalność (w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.) lub ją wspomagającym (np. serwisy i salony samochodowe, firmy ubezpieczeniowe) – w celu świadczenia usług.

 3.  instytucjom państwowym, towarzystwom ubezpieczeniowym – jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


 

IV Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 1. w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową najmu pojazdu – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,

 2. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,

 3. dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały,

 4. w celach analitycznych – dla tworzenia naszych wewnętrznych zestawień i analiz statystycznych

 

V. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

 3. do usunięcia danych:

 1. ograniczenia przetwarzania danych

 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 3. do przenoszenia danych

 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 5. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:  biuro@4ff.com.pl lub pisemnie na adres firmy.

 

VI Informacja o monitoringu lokalizacyjnym.

 

1W wynajmowanych przez nas pojazdach zamontowane są urządzenia umożliwiające ich lokalizację oraz ustalenie tras i czasów przejazdów (dalej „dane lokalizacyjne”). Dane lokalizacyjne związane z okresem wynajmu danego pojazdu kasowane są przez nas po upływie jednego miesiąca od dnia jego nam zwrotu lub przez okres dłuższy, jeżeli zostanie zgłoszona taka uzasadniona potrzeba przez Klienta bądź uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny, jak również gdy będzie to potrzebne dla dochodzenia lub odparcia roszczenia zgłoszonego w tym terminie. Wyjaśniamy, że w ramach tego monitoringu nie dokonujemy identyfikacji osób, których on dotyczy, za wyjątkiem wypadków gdy: (1) użytkownik pojazdu o to wystąpi, wskazując dane umożlwiające przyporządkowanie go do danych lokalizacyjnych (przy czym w takim przypadku zostanie on poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych i jego celach, a na jego żądanie udostępniony mu będzie wyłącznie zapis z nim związany, (2) będzie to potrzebne do obsługi przez nas reklamacji (3) będzie to konieczne do weryfikacji wykonywania obowiązków przez naszych pracowników, (4) będzie to uzasadnione dochodzeniem naszych uprawnień, (5) zażąda tego uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).